Občané mohou podávat podněty k řešení nového územního plánu obce Sehradice

Obec Sehradice zahájila přípravné práce na zpracování nového územního plánu , který by měl nahradit stávající územní plán. Ten byl schválen v prosinci roku 1999 a jeho platnost je stavebním zákonem stanovena nejdéle do konce roku 2015. Občané Sehradic, ale také osoby s vlastnickými právy k pozemkům a stavbám na území obce , mohou podávat své podněty k tomu, jak by měly být jejich pozemky v novém územním plánu vedeny. Požadavky budou přehodnoceny z hlediska reálnosti záměru a budou postoupeny zpracovateli nového územního plánu k zapracování.
Své podněty podávejte do konce února 2012 na Obecní úřad Sehradice, 763 23 Sehradice 64, v písemné podobě opatřené kontaktními údaji a doložte mapový podklad s vyznačením dotčeného území.
Územní plán vymezuje zastavěné a zastavitelné plochy a stanovuje budoucí využití území, například pro bydlení, občanskou vybavenost, drobnou výrobu, sport a rekreaci , dopravu, veřejnou zeleň, související technickou infrastrukturu, uspořádání krajiny a stanovuje předpoklady k ochraně všech hodnot v území. Určuje tím tedy budoucí rozvoj obce.
Pořízení územního plánu bude probíhat v souladu se stavebním zákonem v několika fázích, jednotlivé fáze budou projednávány s dotčenými orgány, organizacemi hájícími veřejný zájem a sousedními obcemi.
Územní plán bude rovněž průběžně projednáván s občany , aby se tak mohli aktivně účastnit průběhu pořizování územně plánovací dokumentace.
Předpokládaný termín vydání Územního plánu Sehradice: listopad 2013

Příspěvek byl publikován v rubrice: Informace. | Počet přečtení: 1 240x

Komentáře nejsou povoleny.